Deklaracja Dostępności
dla strony internetowej www.pantomima.wroc.pl

Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wrocławskiego Teatru Pantomimy.

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-10-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-06.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Część materiałów wideo nie zawiera napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu.
  • Część materiałów wideo nie zawiera audiodeskrypcji.

Powody braku spełaniania wymagań

  • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Dostępność wymienionych materiałów Teatr planuje sukcesywnie wprowadzać do 31 grudnia 2023 r. oraz w pełni dostosować stronę do końca 2023 roku. Ogromna ilość treści na stronie wpływa na termin realizacji dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-17.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Tomczyk, p.tomczyk@pantomima.wroc.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wrocławski Teatr Pantomimy jest instytucją otwartą na różnorodność potrzeb swoich odbiorców. Nasze przedstawienia wystawiamy na scenach dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami. W miarę naszych możliwości podejmujemy również działania mające na celu zwiększyć dostępność oferty kulturalnej w siedzibie Teatru przy alei Dębowej 16.

Otoczenie Instytucji

Siedziba Teatru znajduje się na alei Dębowej 16 i jest wpisana do rejestru zabytków. Wokół siedziby znajduje utwardzona droga wewnętrzna z wyznaczonym miejscem postojowym dla osoby niepełnosprawnej oraz ogród będący pod opieką konserwatorską.

Dojście do Teatru

Do siedziby Teatru można dojść od przystanku „Jaworowa”, od ulicy Ślężnej, alei Jarzębinowej i alei Dębowej. Główne wejście do Teatru znajduje się od strony alei Dębowej.

Parking

Teatr posiada jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Wjazd na parking możliwy jest od alei Dębowej.

Wejście do budynku

Na terenie Teatru można przebywać z psem asystującym.

Szatnia

W siedzibie Teatru nie ma szatni.

Widownia

Wrocławski Teatr Pantomimy wystawia swoje przedstawienia na Scenie w Centrum Sztuk Performatywnych PIEKARNIA. Na widowni wyznaczone są cztery miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową - parter, rząd I. Ponadto istnieje możliwość udostępnienia jeszcze dodatkowych 10 miejsc dla osób poruszających się na wózkach - po wcześniejszym uzgodnieniu z Teatrem. Miejsca te są indywidualnie dopasowywane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i mieszczą się w rzędzie I.

Toaleta

W Centrum Sztuk Performatywnych PIEKARNIA znajduje się 1 toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami. Toaleta znajduje się po poziomie foyer. W siedzibie Teatru na alei Dębowej 16 niestety nie ma toalet dostosowanych do osób ze szczególnymi potrzebami.

Kasa Teatru

Teatr prowadzi sprzedaż biletów online. Kasa Teatru jest otwarta na dwie godziny bezpośrednio przed danym wydarzeniem w Centrum Sztuk Performatywnych PIEKARNIA. Kasa znajduje się na foyer i osoby z niepełnosprawnością, poruszające się na wózku są w stanie skorzystać z tej przestrzeni.

Ze względu na charakter zabytkowy budynku, Teatr nie jest w stanie dokonać wszystkich zmian, pozwalających na pełną dostępność i samodzielne poruszanie się osoby z niepełnosprawnością ruchu po budynku. Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom, wykorzystując potencjał naszego Zespołu.

Aplikacje mobilne

brak