Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW ORAZ TOWARÓW WE WROCŁAWSKIM TEATRZE PANTOMIMY IM. HENRYKA TOMASZEWSKIEGO

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego określający zasady sprzedaży biletów online i voucherów na wydarzenia artystyczne odbywające się we Wrocławskim Teatrze Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego

Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego – samorządowa instytucja artystyczna wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 10/1999 prowadzona przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, nr NIP 896-000-55-61, z siedzibą we Wrocławiu,
pod adresem aleja Dębowa 16, 53-121 Wrocław

Teatr – Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego

Wydarzenia – przedstawienia teatralne i inne wydarzenia artystyczne, w tym okołoteatralne
i edukacyjne, odbywające się w Teatrze, objęte sprzedażą w sklepie online

Widz – osoba uprawniona do wstępu na Wydarzenie na podstawie biletu

Kupujący – osoba kupująca bilet lub voucher, lub rezerwująca bilet za pośrednictwem sklepu online

Sklep online – system informatyczny Teatru umożliwiający sprzedaż przez Teatr biletów
i voucherów na Wydarzenia za pośrednictwem strony internetowej bilety.pantomima.wroc.pl

Sprzedaż online – sprzedaż biletów i voucherów na Wydarzenia dokonywana
za pośrednictwem strony internetowej bilety.pantomima.wroc.pl

Kasa biletowa – stanowisko kasowe umożliwiające stacjonarny zakup biletów, voucherów
i towarów.

Bilet – dokument zawierający tytuł, datę i miejsce Wydarzenia uprawniający do wstępu na Wydarzenie

Voucher – dokument otwarty nie zawierający tytułu, daty i miejsca Wydarzenia, umożliwiający wymianę na bilet dostępny w sklepie online

Towar – wydawnictwa Teatru, tj. książki, katalogi, programy, plakaty, afisze, pamiątki, gadżety oraz inne druki i produkty związane z działalnością statutową Teatru

Operator płatności – dostawca usługi systemu/systemu informatycznego z zakresu szybkich płatności online

Odbiorca – podmiot, na rzecz którego realizowana jest płatność

Strona internetowa – www.pantomima.wroc.pl

 

ROZDZIAŁ II

SPRZEDAŻ I REZERWACJA BILETÓW

§ 1 Rezerwacje indywidualne biletów

 1. Teatr prowadzi rezerwację biletów tylko w poniższych przypadkach:

- awaria systemu sprzedaży biletów online,

- specyfika Wydarzenia.

 1. Rezerwacji dokonywać można telefonicznie pod numerem 71/337 21 03, e-mailowo na adres: bilety@pantomima.wroc.pl lub osobiście w siedzibie Teatru na alei Dębowej 16.
 2. W celu dokonania rezerwacji należy podać:

- imię i nazwisko,

- numer telefonu kontaktowego,

- adres e-mail.

 1. Rezerwację należy opłacić gotówką lub kartą płatniczą w kasie biletowej Teatru.
 2. Płatność kartami płatniczymi obsługiwana jest przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182.
 3. Nieopłacona w wyznaczonym terminie rezerwacja zostaje anulowana.
 4. Teatr nie ma obowiązku informować o anulowaniu nieopłaconej w terminie rezerwacji.
 5. Za datę wpłaty należności dokonywanej przelewem uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Teatru.
 6. Teatr zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby miejsc dostępnych w rezerwacji.

   

§ 2 Rezerwacje dla grup zorganizowanych

 1. Teatr prowadzi rezerwacje grupowe od 10 osób.
 2. Rezerwacji grupowych dokonywać można telefonicznie pod numerem 71/337 21 03, e-mailowo na adres: bilety@pantomima.wroc.pl lub osobiście w siedzibie Teatru.
 3. W celu dokonania rezerwacji należy podać:

- imię i nazwisko,

- numer telefonu kontaktowego,

- adres e-mail.

 1. Rezerwację należy opłacić gotówką lub kartą płatniczą w kasie biletowej Teatru.
 2. Płatność kartami płatniczymi obsługiwana jest przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182.
 3. Nieopłacona w terminie rezerwacja zostaje anulowana.
 4. Teatr nie ma obowiązku informować o anulowaniu nieopłaconej w terminie rezerwacji.
 5. Za datę wpłaty należności dokonywanej przelewem uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Teatru.
 6. Teatr zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby miejsc dostępnych w rezerwacji.
 7. Bilety grupowe nie są objęte systemem sprzedaży online.

 

 

 

§ 3 Ogólne zasady sprzedaży biletów online

 1. Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży online biletów i voucherów na Wydarzenia.
 2. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym bilecie i voucherze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży online pomiędzy Kupującym, a Teatrem następuje za pośrednictwem strony internetowej Teatru bilety.pantomima.wroc.pl i wymaga spełnienia następujących procedur zakupu:
  1. podania danych Kupującego: imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, adresu e-mail (uwaga: należy sprawdzić, czy podany adres e-mail jest prawidłowy, w przypadku błędu w adresie otrzymanie wiadomości potwierdzającej dokonanie transakcji będzie niemożliwe), a także numeru NIP. W przypadku zamiaru pobrania faktury w terminie późniejszym na podstawie uprzednio otrzymanego paragonu fiskalnego bezwzględnie konieczne jest podanie numeru NIP w momencie zakupu biletów i wystawiania paragonu. Jeżeli na paragonie nie będzie numeru NIP, Teatr odmówi wystawienia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  2. zaakceptowania przez Kupującego warunków Regulaminu;
  3. złożenia przez Kupującego zamówienia online;
  4. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych PayU;
  5. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 4. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia online.
 5. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Kupującego.
 6. Brak potwierdzenia przez bank Kupującego opłaty za zamówienie w ciągu 120 minut od wysłania zamówienia online powoduje automatyczne anulowanie zamówienia online.
 7. Płatności za bilety obsługiwane za pośrednictwem portalu www.payu.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej powoduje iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone – Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez PayU S.A., pocztą elektroniczną – kontakt: pomoc@platnosci.pl lub tel. 61 630 60 05.Teatr nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego obsługiwanego przez PayU, o którym mowa powyżej oraz za działania lub zaniechania PayU.
 8. Wraz z potwierdzeniem realizacji zamówienia wysłanym na adres e-mail Kupującego, Kupujący otrzymuje fakturę VAT. W formularzu zamówienia online należy podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Jeśli nabywcą jest osoba prawna należy podać numer NIP.
 9. Teatr prowadzi sprzedaż stacjonarną biletów na Wydarzenia wg następującej oferty biletowej:
  1. bilet normalny,
  2. bilet ulgowy,
  3. płać, ile chcesz,
  4. bilet mecenat,
  5. bilet premierowy,
  6. voucher,
  7. karnet (wydarzenia edukacyjne, Studio Pantomimy),
  8. bilety grupowe,
  9. inne – dostosowane do rodzaju Wydarzenia.
 10. Teatr prowadzi sprzedaż online biletów na Wydarzenia wg następującej oferty biletowej:
  1. bilet normalny,
  2. bilet ulgowy,
  3. płać, ile chcesz,
  4. bilet mecenat,
  5. bilet premierowy,
  6. karnet (wydarzenia edukacyjne, Studio Pantomimy),
  7. inne – dostosowane do rodzaju Wydarzenia.
 11. Bilety w cenie ulgowej przysługują: uczniom, studentom (do 26. roku życia), doktorantom, nauczycielom, osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom oraz osobom ze szczególnymi potrzebami, pod warunkiem posiadania dokumentu uprawniającego do zniżki okazywanego Obsłudze Widowni przed wejściem na widownię.
 12. Bilety grupowe i vouchery nie są objęte systemem sprzedaży online. Bilety grupowe i vouchery można zakupić wyłącznie w kasie biletowej.

§ 4 Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży online biletów

 1. Kupujący, w formularzu zamówienia online, wybiera jedną z następujących form otrzymania biletu: samodzielny wydruk albo odbiór biletu w kasie Teatru bezpośrednio przed przedstawieniem.
 2. W przypadku zaznaczenia opcji o odbiorze biletu zakupionego online w kasie Teatru, po spełnieniu warunków, o których mowa w Roz. II § 3 pkt 3 Regulaminu,
  na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie realizacji transakcji, wraz z osobistym numerem zamówienia i fakturą VAT. Odbiór biletów musi nastąpić najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 3. Kasa biletowa Teatru czynna jest zgodnie z harmonogramem podanym na stronie internetowej Teatru, nie później niż na godzinę przed Wydarzeniem.
 4. Warunkiem odbioru w kasie biletowej Teatru biletów zakupionych online jest podanie kasjerowi Teatru numeru zamówienia, który został przesłany na adres e-mail wskazany w formularzu złożonego zamówienia online.
 5. Teatr nie odpowiada za skutki przekazania przez Kupującego otrzymanego numeru zamówienia osobom nieuprawnionym.
 6. W przypadku zaznaczenia opcji samodzielnego wydruku, po spełnieniu warunków, o których mowa w Roz. II § 3 pkt 3 Regulaminu, na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie realizacji transakcji zakupu biletu online, wraz z numerem zamówienia i fakturą VAT. Bilet oraz faktura VAT są dostarczane w plikach zapisanych w formacie PDF. Bilet w ramach samodzielnego wydruku należy wydrukować i okazać w momencie wejścia na widownię. Do wydruku biletu należy używać białego papieru w formacie A4, tak aby wydrukowany kod kreskowy był dobrze widoczny. Wydrukowanego biletu nie należy zginać w miejscach, w których widoczny jest kod kreskowy umożliwiający automatyczną identyfikację biletu w momencie wejścia na Wydarzenie.
 7. Prawidłowo wydrukowany bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu, którego dotyczy.
 8. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na Wydarzenie – po sczytaniu kodu nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.
 9. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
 10. Sprzedaż online biletów na określone Wydarzenie kończy się na 2 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia. W przypadku wybranych Wydarzeń Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany godziny zamknięcia sprzedaży online. Teatr poinformuje o zmianie godziny zamknięcia sprzedaży online na stronie internetowej www.pantomima.wroc.pl.
 11. Osoby, które kupiły w sklepie online bilety w cenie ulgowej, przed wejściem na Wydarzenie zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki. Teatr ma prawo odmówić wejścia na Wydarzenie osobom nieuprawnionym do zniżki. W Teatrze nie obowiązują dopłaty do biletów wyrównujące różnice w cenach.
 12. Teatr zastrzega sobie prawo do nieudzielania zniżek na wybrane Wydarzenia.
 13. Na premiery organizowane przez Teatr obowiązują wyłącznie bilety w cenie premierowej.
 14. Sklep online umożliwia zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na jedno Wydarzenie w jednej transakcji.
 15. W celu umożliwienia przez Teatr zakupu większej liczby biletów niż określona w pkt. 14, konieczny jest kontakt Kupującego z Działem Promocji i Marketingu Teatru, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 pod numerem telefonu: 71 337 21 03.
 16. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów online w każdej chwili, bez podawania przyczyn. Teatr poinformuje o zakończeniu sprzedaży biletów online na stronie internetowej www.pantomima.wroc.pl
 17. Brak dostępności zakupu biletów za pośrednictwem sklepu online nie jest równoznaczny z brakiem biletów w kasie biletowej Teatru.

§ 5 Zasady dotyczące realizacji voucherów

 1. Prawidłowo wydrukowany voucher nie jest dokumentem uprawniającym do wstępu na Wydarzenie.
 2. Aby zrealizować voucher, należy wymienić go na bilet na konkretne, wybrane Wydarzenie.
 3. Voucher może zostać wymieniony przez Kupującego na pojedynczy bilet w kasie Teatru lub telefonicznie pod numerem 71/337 21 03 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00).
 4. Wymiana vouchera na bilet na określone Wydarzenie w kasie Teatru jest możliwa najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia, z zastrzeżeniem wolnych miejsc.
 5. Wymiana vouchera na bilet na określone Wydarzenie jest możliwa z zastrzeżeniem dostępności wolnych miejsc.
 6. Voucher podlega jednorazowej weryfikacji w momencie jego wymiany na Wydarzenie – po odczytaniu kodu nie ma możliwości ponownego wykorzystania vouchera.
 7. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za vouchery lub bilety wymienione z vouchera, które zostały uszkodzone lub zagubione przez Kupującego, a także udostępnione osobom trzecim. W przypadku zagubienia vouchera lub biletów wymienionych z vouchera, Teatr, w miarę możliwości, ułatwi Kupującemu zakup wejściówki na Wydarzenie. Wejściówka w takiej sytuacji uprawnia Kupującego do udziału w Wydarzeniu i zajęcia miejsca na widowni wskazanego przez obsługę widowni.

§ 6 Zaproszenia

 1. Na prośbę Widza, bilety zakupione online na Wydarzenie i bilety wymienione z vouchera na Wydarzenie, mogą być przepisane na druk zaproszenia w kasie Teatru lub bezpośrednio w Dziale Promocji i Marketingu w godzinach jego pracy. Zakupione bilety pozostają w ewidencji rozliczeniowej Teatru.
 2. Na druku zaproszenia umieszczony zostanie: tytuł Wydarzenia, data i godzina rozpoczęcia oraz numer rzędu i miejsce.
 3. Widz, który otrzyma zaproszenie na Wydarzenie Teatru zobowiązany jest potwierdzić swój udział w Wydarzeniu zgodnie z informacjami znajdującymi się na zaproszeniu.
 4. Brak potwierdzenia zaproszenia w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Wydarzeniu.
 5. Termin potwierdzenia zaproszenia oraz dane kontaktowe znajdują się na zaproszeniu.

§ 7 Awaria sklepu online

 1. W przypadku nagłej awarii sklepu online, Teatr zawiesza sprzedaż biletów do czasu jej usunięcia. Na Wydarzenie wpuszczane są tylko osoby, które posiadają bilet uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu.
 2. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku awarii, o której mowa w ust. 1, w szczególności nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych w związku z przyjazdem na Wydarzenie.

 

§ 8 Zwroty

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, na podstawie art. 38 ust. 12, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia są usługi związane z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 2. Teatr nie prowadzi żadnej wymiany biletów oraz voucherów ani na gotówkę, ani na inne Wydarzenie, za wyjątkiem biletu wymienionego z vouchera.
 3. Zwroty biletów w sklepie online możliwe są wyłącznie w przypadku odwołania Wydarzenia lub zmiany repertuaru. Przez zwrot biletu w przypadku biletu kupionego w sklepie online należy rozumieć wyłącznie zwrot kwoty wpłaconej przez Kupującego z tytułu zakupu biletu, a w przypadku biletu wymienionego z vouchera, przez zwrot biletu należy rozumieć wyłącznie wymianę biletu na inne Wydarzenie.
 4. Informacja o Wydarzeniach odwołanych oraz o zmianie repertuaru jest przekazywana na adres e-mail podany w formularzu zamówienia online.
 5. W przypadkach, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu, zwrot wpłaconej przez Kupującego kwoty nastąpi, za pośrednictwem sklepu online na konto, z którego Kupujący dokonał wpłaty, po wcześniejszym wystawieniu faktury korygującej.

§ 9 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące sprzedaży online biletów i voucherów wymagają pisemnego zgłoszenia reklamacji na adres poczty elektronicznej: bilety@pantomima.wroc.pl w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji.
 2. Rozpatrzenie reklamacji dotyczącej sprzedaży online biletów i voucherów nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Teatr reklamacji dotyczącej sprzedaży online biletów i voucherów, Teatr zwróci Kupującemu równowartość ceny biletów bez uwzględnienia prowizji od sprzedaży.

ROZDZIAŁ III

ZASADY SPRZEDAŻY TOWARÓW

§ 1 Sprzedaż stacjonarna

 1. Teatr prowadzi sprzedaż Towarów w kasie biletów na co najmniej godzinę przed rozpoczęciem Wydarzenia oraz w siedzibie Teatr w Dziale Promocji i Marketingu od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00.
 2. Ceny Towarów podane są w z złotych polskich i są cenami brutto.
 3. Płatności za Towar można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na wskazany przez Teatr numer konta bankowego.
 4. Teatr wystawia faktury VAT za kupione Towary zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2 Sprzedaż online z możliwością wysyłki

 1. Teatr prowadzi sprzedaż Towarów również online.
 2. W celu zakupu wybranego Towaru online należy złożyć zamówienie poprzez e-mail na adres pantomima@pantomima.wroc.pl. W treści maila należy podać:

- imię i nazwisko,

- numer telefonu kontaktowego,

- adres e-mail,

- adres do wysyłki,

- informację o Towarze wraz z wybraną ilością.

 1. Kupujący, w mailu zwrotnym, otrzyma informację o końcowej cenie zamówienia, która poza ceną Towaru zawierała będzie również koszt dostawy.
 2. Dostawa Towaru odbywa się za pomocą InPostu lub kuriera DPD.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

ZASADY UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH TEATRU

§ 1 Ogólne zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Zakup biletu i vouchera oznacza akceptację przez Kupującego niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją przez Widza Regulaminu, którego zapisy Widz jest zobowiązany przestrzegać.
 3. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze, w tym odwołania przedstawienia, bez podania przyczyny. W przypadku zmian w repertuarze lub odwołanego spektaklu Teatr nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z dojazdem na Wydarzenie.
 4. Zakupiony bilet stanowi dokument uprawniający do wstępu na Wydarzenie, którego dotyczy.
 5. Bilet podlega weryfikacji w momencie wejścia na Wydarzenie – po sczytaniu kodu nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.
 6. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za vouchery i bilety uszkodzone lub zgubione przez Kupującego.
 7. Widzowie, którzy kupili bilety w cenie ulgowej, przed wejściem na Wydarzenie zobowiązani są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki. Teatr ma prawo odmówić wstępu na Wydarzenie osobom nieuprawnionym do zniżki.
 8. Widz powinien przybyć do Teatru z odpowiednim wyprzedzeniem. Spóźnieni Widzowie będą wpuszczani na widownię dopiero po przerwie, jeżeli w danym Wydarzeniu przerwa jest. W przypadku spektakli o niestandardowym układzie widowni i bez przerwy Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej.
 9. Osobie spóźnionej nie przysługuje zwrot środków za niewykorzystany bilet ani wymiana na inne Wydarzenie.
 10. Miejsce odbywania się Wydarzenia jest oznaczone na bilecie. Widz ma obowiązek sprawdzić na bilecie, gdzie odbywa się dane Wydarzenie.
 11. Na terenie Teatru oraz podczas spektakli dzieci mogą pozostawać wyłącznie pod opieka osoby pełnoletniej.
 12. Podczas Wydarzeń obowiązuje zakaz filmowania, fotografowania i nagrywania dźwięku.
 13. Na widowni obowiązuje zakaz używania urządzeń emitujących sygnały dźwiękowe i świetlne. Widzowie przebywający na widowni zobowiązani są do wyłączenia sygnałów w takich urządzeniach.
 14. Na widowni obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i napojów.
 15. Na terenie Teatru obowiązuje zakaz używania tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz zakaz spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 16. Teatr ma prawo wyprosić z widowni osoby naruszające zasady opisane w punktach 10, 11, 12, 13, 14 i 15 niniejszego paragrafu.
 17. Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 18. Na widowni Widz może zająć wyłącznie miejsce wskazane na bilecie. W przypadku przedstawień z nienumerowaną widownią Widz zajmuje miejsce wskazane przez obsługę widowni Teatru.
 19. Na terenie Teatru nie ma możliwości przechowania bagażu.
 20. Wpuszczanie Widzów do Teatru i na widownię jest kontrolowane przez Obsługę Widowni Teatru.

§ 2 Informacje dla Widzów ze szczególnymi potrzebami

 1. Sceny, na których prezentowane są przedstawienia Wrocławskiego Teatru Pantomimy są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami poruszających się na wózkach inwalidzkich z wyłączeniem spektakli o niestandardowym układzie widowni.
 2. Bilety dla osób ze szczególnymi potrzebami poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla ich opiekunów są dostępne za pośrednictwem rezerwacji telefonicznej i w sprzedaży bezpośredniej w kasie Teatru na dwie godziny przed przedstawieniem w miarę dostępności miejsc. Ze względu na układ widowni na poszczególnych Wydarzeniach liczba miejsc dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest różna i zależy od układu widowni danego Wydarzenia. Informacja o szczególnych potrzebach powinna być zgłoszona w momencie zakupu biletów na Wydarzenie lub podczas telefonicznej rezerwacji pod numerem telefonu: 71 337 21 03 lub na adres e-mail: bilety@pantomima.wroc.pl
 3. Osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie ruchu, która może zająć miejsce numerowane na widowni i jej opiekunowi przysługuje prawo do zakupu biletów ulgowych.

§ 3 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupujących/Widza w procesie rezerwacji i sprzedaży biletów/voucherów oraz w wyniku składania oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. Regulaminu jest Teatr.
 2. Podanie przez Kupującego/Widza danych osobowych w procesie sprzedaży biletów/voucherów jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Teatr danych osobowych wskazanych przez Kupującego/Widza w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym/Widzem, w celu sprzedaży biletów.
 3. Dane osobowe są przechowywanie i przetwarzanie przez Teatr z zachowaniem wymogów ochrony danych osobowych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz innych obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego dotyczących ochrony danych osobowych.
 4. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba IOD, z którą można kontaktować się pod adresem: 53-121 Wrocław, aleja Dębowa 16 z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: pantomima@pantomima.wroc.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”, a także pod numerem telefonu 697-644-581 Aktualne dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych Zamawiającego: Dawid Piekarski,
  e-mail: pantomima@pantomima.wroc.pl.
 5. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo nieograniczonego dostępu do nich, jak również do ich poprawiania, uaktualniana, usunięcia, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. Kupujący/Widz wyraża zgodę na wykonywanie przez Teatr na danych osobowych wszelkich możliwych i dozwolonych prawem operacji w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla realizacji wskazanych w Regulaminie celów przetwarzania danych osobowych. W szczególności Teatr jest upoważniony do utrwalania, przechowywania i usuwania danych osobowych Kupujących/Widzów.
 7. Kupujący/Widz ma prawo swobodnego i bezpłatnego dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. W każdej chwili, Kupującemu/Widzowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów, voucherów i produktów przez Kupującego. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej bilety.pantomima.wroc.pl oraz w kasach biletowych Teatru.
 3. Informacje na temat repertuaru, cen biletów oraz godzin pracy Działu Promocji i Marketingu oraz kasie biletowej Teatru publikowane są na stronie internetowej Teatru.
 4. Teatr zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Teatr.
 5. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 6. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości pod adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zakupu biletu oraz za usuwanie i blokowanie wiadomoście-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze użytkownika składającego zamówienie.