Szkoła w mieście

Szkoła w mieście

Wrocławski Teatr Pantomimy bierze udział w programie Szkoła w mieście.

Szkoła w mieście to edukacyjno-artystyczny projekt współfinansowany przez wrocławski Wydział Edukacji, który ma na celu wzbogacić ofertę edukacyjną, podnieść poziom uczestnictwa w kulturze oraz jakość nauczania.

W ramach projektu Wrocławski Teatr Pantomimy oferuje zajęcia dla I, II i III etapu edukacyjnego, realizując podstawy programowe z zakresu takich przedmiotów szkolnych, jak: język polski, wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne, muzyka.

Pantomima nie boli to oferta edukacyjna, która realizuje podstawy programowe z języka polskiego, wychowania fizycznego oraz spełnia funkcję zajęć artystycznych, w tym z zakresu muzyki. Zajęcia umożliwiają harmonijny rozwój intelektualny, emocjonalny, fizyczny i społeczny oraz sprzyjają dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu; motywują do działania i poszukiwań różnych form spędzania wolnego czasu, rozwijania pasji i kreatywności; są też okazją do zapoznania się z tradycją teatralną Wrocławia. Zajęcia uczą„postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji – zgodnie z podstawą programową Ministra Edukacji Narodowej na wszystkich etapach edukacji.

Zajęcia Pantomima nie boli podzielone są na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Podczas części teoretycznej uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami o historii powszechnej teatru, jak i z historią Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Podczas części praktycznej uczniowie zapoznają się bezpośrednio z techniką pantomimy, z warsztatem aktora mima i sposobami budowania roli i spektaklu w teatrze ruchu, bez użycia słowa. Wszystkie treści przystosowane są do wieku danej grupy uczestników.

Zajęcia w ramach programu prowadzą doświadczeni pedagodzy i aktorzy Wrocławskiego Teatru Pantomimy.

Założenia programu

Jednym z głównych celów kształcenia w szkole podstawowej jest przygotowanie dzieci do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Cel ten jest realizowany przez umożliwienie dzieciom kontaktu ze sztuką, w tym ze sztuką teatralną. A istotę teatru i jego wartości dziecko rozumie wtedy, gdy samo znajdzie się „po drugiej stronie” i kiedy czynnie i aktywnie uczestniczy w pracy warsztatowej. W praktyce szkolnych kół teatralnych dominują zajęcia przybliżające dzieciom teatr słowa, gdzie główny nacisk kładzie się na odczytanie i interpretację tekstu. Bardzo rzadko w propozycjach zajęć pojawiają się warsztaty przybliżające teatr ruchu, który pokazuje, jak można komunikować się za pomocą ciała, gestów, mimiki, czyli technik pozawerbalnych, które rozwijają w dzieciach empatię, wrażliwość na język ciała i jego świadomość. Brak edukacji nt. teatru ruchu powoduje w konsekwencji nieznajomość specyfiki teatru ruchu i brak umiejętności odbioru teatru pantomimy. Nie mając możliwości zapoznania się z pantomimą, oceniają ją od razu jako coś nieatrakcyjnego, nudnego, niepociągającego. A najważniejszą kwestią w rozwoju dziecka jest zapewnienie mu różnorodnego programu nauczania, pokazanie wielu możliwości samorozwoju oraz sposobów spędzania twórczo i aktywnie wolnego czasu.

Oferta programowa skierowana jest do szkół biorących udział w programie Szkoła w mieście.

Szkoła w mieście logotyp