Dostawa systemu projekcji multimedialnej na potrzeby Wrocławskiego Teatru Pantomimy

WTP-TP-2/21
Status: Po wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający: WTP
Tryb zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Wartość zamówienia: 364831,53 PLN
Termin składania ofert:
Sposób składania ofert:
Termin otwarcia ofert: