Dostawa sprzętu oświetleniowego na potrzeby Wrocławskiego Teatru Pantomimy

WTP-TP-1/21
Status: Po wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający: Wrocławski Teatr Pantomimy
Tryb zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Wartość zamówienia: 567029,09
Termin składania ofert:
Sposób składania ofert:
Termin otwarcia ofert:
Termin związania ofertą: