BiP


 
 

1/ ORGANY:

Dyrektor Naczelny

  • Olga Nowakowska, powołana 1 lutego 2020 roku
  • kompetencje: m. in. kierowanie bieżącą działalnością Teatru, reprezentowanie Teatru na zewnątrz, zarządzanie majątkiem  Teatru, zatrudnianie i zwalnianie pracowników Teatru, przygotowanie regulaminu organizacyjnego, sporządzanie planów rozwoju Teatru, ustanawianie i odwoływanie pełnomocników Teatru.

Dyrektor Artystyczny

  • Leszek Bzdyl, powołany 1 marca 2020 roku
  • kompetencje: m. in. planowanie i kierowanie całokształtem działalności i pracy artystycznej Teatru, opracowanie planów repertuarowych, nadzór i kontrola nad pracą całego zespołu artystycznego.

Główna Księgowa

  • Ewa Rejment, zatrudniona 1 kwietnia 2016

2/ DANE TELEADRESOWE:
Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego
al. Dębowa 16, 53-121 Wrocław
tel. 71 337 21 03, 71 820 77 00
e-mail: pantomima@pantomima.wroc.pl
www.pantomima.wroc.pl

3/ ZASADY FINANSOWANIA:
Dotacje, w tym dotacje organizatora Samorządu Województwa Dolnośląskiego, uzyskane środki z własnej działalności.

Prowadzone rejestry: zarządzeń, umów.

Ewidencja spraw: przychodzących i wychodzących.

Udzielanie szczegółowych informacji zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

4/ FORMA PRAWNA:
– Decyzja w sprawie nadania nru identyfikacyjnego NIP
– Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
 Wypis z rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego z dnia 28. 06. 2008 r.
Wypis

5/ STATUT WROCŁAWSKIEGO TEATRU PANTOMIMY:
Statut WTP, załącznik do uchwały nr XXIII/557/20

uchwała

Uchwała Nr LX/917/2006 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26. 10. 2006 w sprawie zmiany nazwy Wrocławskiego Teatru Pantomimy we Wrocławiu
uchwala

Porozumienie Nr 2/IK/2008 – załącznik nr 1 do uchwały nr 1529/III/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dn. 29. 05. 2008 r.
porozumienie 1
porozumienie 2
porozumienie 3
– Aneks nr 2 do porozumienia nr 2/IK/2008 z dn. 29. 05. 2008 r. – aneks

6/ ORGANIZACJA TEATRU:
– regulamin organizacyjny i  schemat organizacyjny

7/ NIERUCHOMOŚCI: 

8/ KONKURS:

Data ogłoszenia 05.08.2019

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy al. Dębowej 16 

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego „NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 13 września 2019 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.„

zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną

ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu

9/ Redakcja BIP:
Paulina Tomczyk
tel. 71 337 21 03
e-mail: p.tomczyk@pantomima.wroc.pl