BiP


 
 

1/ ORGANY:

p.o. Dyrektora Naczelnego

  • Agnieszka Charkot, powołana 1 lutego 2022 roku
  • kompetencje: m. in. kierowanie bieżącą działalnością Teatru, reprezentowanie Teatru na zewnątrz, zarządzanie majątkiem  Teatru, zatrudnianie i zwalnianie pracowników Teatru, przygotowanie regulaminu organizacyjnego, sporządzanie planów rozwoju Teatru, ustanawianie i odwoływanie pełnomocników Teatru.

Główna Księgowa

  • Ewa Rejment, zatrudniona 1 kwietnia 2016

2/ DANE TELEADRESOWE:
Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego
al. Dębowa 16, 53-121 Wrocław
tel. 71 337 21 03, 71 820 77 00
e-mail: pantomima@pantomima.wroc.pl
www.pantomima.wroc.pl

3/ ZASADY FINANSOWANIA:
Dotacje, w tym dotacje organizatora Samorządu Województwa Dolnośląskiego, uzyskane środki z własnej działalności.

Prowadzone rejestry: zarządzeń, umów.

Ewidencja spraw: przychodzących i wychodzących.

Udzielanie szczegółowych informacji zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

4/ FORMA PRAWNA:
– Decyzja w sprawie nadania nru identyfikacyjnego NIP
– Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
 Wypis z rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego z dnia 28. 06. 2008 r.
Wypis

5/ STATUT WROCŁAWSKIEGO TEATRU PANTOMIMY:
Statut WTP, załącznik do uchwały nr XXIII/557/20

uchwała

Uchwała Nr LX/917/2006 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26. 10. 2006 w sprawie zmiany nazwy Wrocławskiego Teatru Pantomimy we Wrocławiu
uchwala

Porozumienie Nr 2/IK/2008 – załącznik nr 1 do uchwały nr 1529/III/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dn. 29. 05. 2008 r.
porozumienie 1
porozumienie 2
porozumienie 3
– Aneks nr 2 do porozumienia nr 2/IK/2008 z dn. 29. 05. 2008 r. – aneks

6/ ORGANIZACJA TEATRU:
– regulamin organizacyjny i  schemat organizacyjny

7/ PROGRAM KADENCYJNY:
program kadencyjny obejmujący 3 sezony artystyczne (tj. do dnia 31.08.2023 r.)

8/ NIERUCHOMOŚCI: 

9/ INWESTYCJE

Zadanie pn. „Zakup niezbędnego sprzętu technicznego – oświetleniowego, nagłośnieniowego i multimedialnego wraz z okablowaniem i oprogramowaniem dla Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego zrealizowano w ramach Funduszu COVID – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”.

Dofinansowanie 820 000 zł 

Całkowita wartość inwestycji 1 293 650 zł

 

10/ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dostawa systemu projekcji multimedialnej na potrzeby Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego

WYNIKI TP-2 Wynik ust. 1 i 2

TP-2 Informacje z otwarcia ofert

– ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
– TP-2 SWZ korekta z 20.09.2021
– TP-2 załączniki 135 do SWZ korekta z 20.09.2021

Og?oszenie o zmianie og?oszenia 08d9 7c43-a1aa-2fd8-fe7c-080001c753d0 TP-2 SWZ korekta z dnia 20.09.2021

TP-2 załącznik 135 do SWZ korekta z 20.09.2021

 

Og?oszenie o zamowieniu 08d9792a -983e-afd8-fe7c-080001c73de4

TP-2 załącznik nr 2 do SWZ

TP-2 SWZ

WTP-TP-2 SWZ zał. 4 projekt umowy

TP-2 załącznik 1,3,5 do SWZ

 

11/ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE_1

wyniki przetargu na oświetlenie

TP-1 Wynik ust. 1 i 2

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

TP-1 Informacje z otwarcia ofert

ZMIANA OGŁOSZENIA

Zmiana ogłoszenia zawiera:

– ogłoszenie 4 o zmianie ogłoszenia,
– SWZ korekta 2 – pdf i edytowalny,
– zał. 2 korekta – pdf i edytowalny,
– odpowiedzi na pytania.
 
 
 
 
 
Zmieniony termin składania ofert to: 20.08.2021 do godz. 14:00.
Termin otwarcia ofert to 20.08.2021 godz. 14:05.
 
Postępowanie pn. Dostawa sprzętu oświetleniowego na potrzeby Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego. Znak postępowania WTP-TP-1/21
– ogłoszenie o zamówieniu
– TP-1 SWZ
– Załączniki nr 1,2,3 do SWZ edytowalne
– Załącznik nr 4 do SWZ.